Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2301

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Na podstawie art. 22ah ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej "ministrem", informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji;
2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
§  2.  Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zwanej dalej "szkołą", przekazuje na:
1) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo
2) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
§  3. 
1.  Wniosek o udzielenie szkole dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, zwany dalej "wnioskiem", jest sporządzany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Do wniosku dołącza się informacje, o których mowa w § 2.
§  4.  Dyrektor szkoły przekazuje ministrowi za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej "Centrum", wniosek wraz z załączonymi do tego wniosku informacjami, o których mowa w § 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  5. 
1.  Centrum dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym danych zawartych we wniosku oraz w załączonych do tego wniosku informacjach, o których mowa w § 2.
2.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje dyrektora szkoły o tych uchybieniach lub błędach.
3.  Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawiony wniosek wraz z informacjami, o których mowa w § 2, lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nich zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  6. 
1.  Dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, udziela minister za pośrednictwem Centrum.
2.  Ustaloną, na podstawie wniosku oraz załączonych do tego wniosku informacji, o których mowa w § 2, kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, Centrum przekazuje na rachunek bankowy szkoły.
§  7. 
1.  Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, dyrektor szkoły przekazuje na:
1) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, albo
2) formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
2.  Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły dołącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie.
§  8.  Dyrektor szkoły przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum, rozliczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz kopie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  9. 
1.  Centrum dokonuje weryfikacji danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, pod względem formalnym i rachunkowym, odpowiednio, z danymi określonymi we wniosku oraz w załączonych do tego wniosku informacjach, o których mowa w § 2.
2.  W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1, uchybień formalnych lub błędów rachunkowych Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego rozliczenia, informuje dyrektora szkoły o tych uchybieniach lub błędach.
3.  Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach lub błędach, o których mowa w ust. 2, przekazuje Centrum poprawione rozliczenie lub wyjaśnienia potwierdzające dane w nim zawarte, w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  10. 
1.  Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, przekazywane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2.  Wnioski, informacje, o których mowa w § 2, oraz rozliczenia, o których mowa w § 7 ust. 1, wnosi się na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum.
3.  W przypadku przekazania do Centrum kopii dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, Centrum może wezwać dyrektora szkoły do okazania oryginałów tych dokumentów.
§  11.  Centrum w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji, o której mowa w art. 22ah ust. 1 ustawy, niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości sporządza informację, którą przekazuje niezwłocznie ministrowi.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o udzielenie szkole artystycznej dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*)

wzór

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 469).