Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.2.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1965 r.
w sprawie udzielania przez Państwo pomocy spółkom wodnym.

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia normują zasady i tryb udzielania przez Państwo pomocy spółkom wodnym na wykonanie ich statutowych zadań, z wyjątkiem pomocy udzielanej przez Państwo w zakresie ustalonym w przepisach szczególnych.
§  2.
1. Spółka wodna może otrzymać od Państwa dotację ze środków budżetowych lub z funduszów specjalnych prezydiów rad narodowych w następujących wypadkach:
1) na wykonanie (budowę, przebudowę i odbudowę) inwestycji obejmujących urządzenia spółki, a w szczególności na odbudowę urządzeń zniszczonych wskutek klęsk losowych;
2) na powtórne (ponadplanowe) wykonanie konserwacji urządzeń spółki, jeżeli potrzeba ich wykonania została spowodowana wypadkami losowymi.
2. Spółka wodna może również otrzymać od Państwa dotację ze środków budżetowych na wykonanie:
1) inwestycji, których finansowanie na podstawie przepisów szczególnych należy w pełni lub w części do obowiązków Państwa, jeżeli przejmie od Państwa wykonanie tych inwestycji,
2) konserwacji urządzeń, których utrzymanie należy w pełni lub w części do obowiązków Państwa, jeżeli przejmie od Państwa wykonywanie tych konserwacji.
3. Przepis ust. 2 pkt 1 nie dotyczy inwestycji na terenie miast i osiedli w zakresie urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę, urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, których budowa należy do obowiązków Państwa.
§  3.
1. Wysokość dotacji Państwa nie może przekraczać:
1) na wykonanie inwestycji określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 pkt 1 - 70% wartości kosztorysowej realizowanego zadania,
2) na wykonanie konserwacji określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 - 50% wartości kosztorysowej.
2. Dotacja Państwa na wykonanie konserwacji określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 może być udzielona do wysokości wartości kosztorysowej robót konserwacyjnych.
3. Dotacje przyznane przez Państwo na pokrycie kosztów wykonania inwestycji i robót określonych w § 2 ust. 1 i 2 podlegają obniżeniu o kwoty dotacji udzielonych na ten cel spółce wodnej w danym roku przez organizacje społeczne lub inne osoby prawne.
4. Spółka wodna korzystająca z dotacji Państwa obowiązana jest posiadać rachunek bankowy we właściwym dla niej banku oraz prowadzić księgowość i sporządzać sprawozdania finansowe w sposób i w terminach określonych w przepisach szczególnych.
5. Prezydium właściwej powiatowej rady narodowej może uzależnić przyznanie dotacji od spełnienia przez spółkę wodną określonych warunków.
§  4.
1. Dotacji udziela prezydium powiatowej rady narodowej, na której terenie działa spółka wodna.
2. Dotacji udziela się na wniosek spółki wodnej, zaopiniowany przez organ sprawujący nadzór nad działalnością spółki.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dowód wpisu spółki do księgi wodnej,
2) rzeczowy program zadań spółki wodnej,
3) preliminarz budżetowy spółki wodnej.
4. Organ, do którego należy nadzór nad działalnością spółki wodnej, obowiązany jest ustalić przed zaopiniowaniem wniosku, czy zadania spółki wodnej, które mają być dotowane przez Państwo, nie wykraczają poza ramy jej statutowej działalności oraz czy zachodzą okoliczności uzasadniające przyznanie spółce dotacji.
§  5. Prezydium właściwej powiatowej rady narodowej obowiązane jest przed przyznaniem dotacji zbadać preliminarz budżetowy spółki wodnej pod względem zasadności i oszczędności preliminowanych wydatków oraz możliwości pokrycia ich z własnych środków spółki.
§  6.
1. Organ sprawujący nadzór nad działalnością spółki wodnej obowiązany jest do kontrolowania prawidłowości wykorzystania przyznanej spółce dotacji i spełnienia przez nią warunków, na jakich dotacja została przyznana.
2. W razie stwierdzenia przez organ kontrolujący, określony w ust. 1, niedopełnienia przez spółkę wodną warunków, na jakich dotacja została przyznana, prezydium właściwej powiatowej rady narodowej może wstrzymać dalszą realizację dotacji.
3. W razie wstrzymania dalszej realizacji dotacji, wypłacone na poczet dotacji kwoty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami od dnia ich wypłaty.
§  7. Spółka wodna może otrzymać we właściwym banku pomoc w formie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego na zasadach określonych przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Prezesem Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
§  8. Łączna wysokość dotacji Państwa oraz kredytu inwestycyjnego na inwestycje podejmowane przez spółkę wodną - nie może przekraczać 70% wartości kosztorysowej realizowanego zadania.
§  9.
1. Zapewnienie zaopatrzenia spółki wodnej w bilansowane materiały i maszyny należy do zadań właściwych organów prezydiów powiatowych rad narodowych, na których terenie działa spółka wodna.
2. Rozdziału materiałów i maszyn, określonych w ust. 1, między poszczególne powiaty dokonuje właściwy organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  10.
1. Nieruchomości wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi i położone poza obszarami miast i osiedli, niezbędne pod budowę urządzeń spółki, mogą być jej przekazane nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie.
2. Inne nieruchomości państwowe niezbędne pod budowę urządzeń spółki wodnej mogą być jej wydzierżawione na czas oznaczony lub nie oznaczony, a na obszarze miast i osiedli oddawane w wieczyste użytkowanie lub wydzierżawiane.
3. O przekazaniu spółce wodnej nieruchomości w zarząd i użytkowanie oraz o warunkach dzierżawy decyduje organ administracji państwowej właściwy ze względu na charakter nieruchomości na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach szczególnych.
§  11.
1. Organ sprawujący nadzór nad działalnością spółki wodnej może udzielić spółce pomocy, a w szczególności w zakresie:
1) nieodpłatnego dostarczania projektów obiektów budowlanych urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń do zaopatrywania ludności wsi w wodę,
2) nadzoru technicznego nad budową, konserwacją i eksploatacją obiektów budowlanych spółki,
3) nadzoru i pomocy technicznej przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, urządzeń melioracji wodnych oraz przy eksploatacji tych urządzeń,
4) fachowego instruktażu w sprawach dotyczących zagadnień technicznych,
5) współdziałania w sprawach związanych z dokumentacją prawną, wymaganą przy budowie obiektów budowlanych spółki.
2. Jeżeli spółka wodna przejmie wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych określonych w § 2 ust. 2 pkt 2, właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej sprawuje pieczę nad bezpośrednim wykonawstwem robót konserwacyjnych, na zasadach określonych przez Ministra Rolnictwa.
§  12.
1. Spółki wodne mogą zlecać wykonanie robót budowlano-montażowych, remontowych i konserwacyjnych właściwym państwowym jednostkom wykonawczym.
2. Pomoc Państwa dla spółek wodnych może polegać również na odpłatnym udostępnieniu spółce przez państwowe jednostki sprzętu i środków transportowych, niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
§  13. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do związków spółek wodnych.
§  14. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Finansów i Rolnictwa, Prezesowi Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej oraz prezydiom rad narodowych.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.