§ 7. - Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.239

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2013 r.