Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.185.1318

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 2 października 2007 r.
w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej "pomocą", do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008".
§  2. 2 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
2) pracowniku w gorszym położeniu - należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
3) szkoleniu - należy przez to rozumieć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
4) pracowniku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
§  3. Rozporządzenie stosuje się do pomocy udzielanej podmiotom otrzymującym pomoc na podstawie przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanym dalej "beneficjentami pomocy".
§  4.
1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez poprawę kwalifikacji pracowników mającą wpływ na wzrost konkurencyjności regionu.
2. Pomoc może być udzielana na szkolenia w ramach projektów otrzymujących pomoc na podstawie przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, realizowanych na terenie województwa objętego danym regionalnym programem operacyjnym.
3. Pomoc może być udzielana na szkolenie pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektów, o których mowa w ust. 2.
§  5.
1. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się niezbędne do realizacji szkolenia wydatki poniesione na:
1) 3 wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;
2) 4 podróże służbowe oraz zakwaterowanie osób prowadzących szkolenie i osób szkolonych;
3) inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy;
4) amortyzacje narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia;
5) doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia;
6) wynagrodzenia osób szkolonych, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowanych określonych w pkt 1-5.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.
§  6.
1. 5 Maksymalna intensywność pomocy, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych, wynosi:
1) 45 % - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 35 % - w przypadku średnich i pozostałych przedsiębiorców.
2. I 6 ntensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu i pracowników niepełnosprawnych.
3. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.
4. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust. 1 i 2.
§  7.
1. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do:
1) celu i przedmiotu szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 3;
2) projektu, o którym mowa w § 4 ust. 2;
3) wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5;
4) intensywności pomocy, o których mowa w § 6.
2. Pomoc na szkolenia jest udzielana zgodnie z trybem udzielania pomocy na projekty, o których mowa w § 4 ust. 2.
3. 7 Pomoc może być udzielona na szkolenie realizowane po rozpoczęciu realizacji projektu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 8 Jeżeli wartość pomocy brutto przekracza na szkolenie 2.000.000 euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.
§  9. 9 (uchylony).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042).

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
3 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
4 § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
5 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
7 § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
8 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
9 § 9 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.224.1482) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.