Rozdział 6 - Przepisy końcowe - Udzielanie pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2782

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  23. 
1. 
Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 zdanie drugie rozporządzenia nr 1407/2013.
2. 
Pomoc publiczna na szkolenia, pomoc publiczna na usługi doradcze oraz pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.
§  24. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.