Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, zwanym dalej "Rejestrem", a także wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie i wzór formularza informacji o osobie oraz wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym i wzór formularza informacji o podmiocie zbiorowym.
§  2. 
1.  Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji z Rejestru kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej "biurem informacyjnym", lub jego punktów informacyjnych działających przy sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Zapytanie o udzielenie informacji z Rejestru pochodzące od prokuratorów na potrzeby prowadzonych postępowań kieruje się do biura informacyjnego lub jego punktów informacyjnych działających przy prokuraturach apelacyjnych i okręgowych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie jej tożsamości.
4.  Dane identyfikujące podmiot zbiorowy, którego zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o ile podmiot podlega wpisowi do tego rejestru.
5.  Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby oraz oddzielnie dla każdego podmiotu zbiorowego.
§  3.  W przypadkach niecierpiących zwłoki, zwłaszcza gdy ma to znaczenie dla toczącego się postępowania lub wykonania czynności przez uprawniony organ, informacje o osobach i o podmiotach zbiorowych z Rejestru mogą być udzielane uprawnionym podmiotom przez biuro informacyjne za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania.
§  4.  Urządzenia służące do automatycznego przekazywania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Rejestru wyposaża się w systemy zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do tych urządzeń i do przesyłanych danych oraz wykorzystywaniem ich przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§  5.  Zapytania i wnioski o udzielenie informacji z Rejestru, po wpłynięciu do biura informacyjnego albo punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, podlegają sprawdzeniu co do zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej "ustawą".
§  6. 
1.  Po wpłynięciu zapytania lub wniosku zawarte w nich dane porównuje się z danymi zgromadzonymi w kartotekach i bazie systemu teleinformatycznego Rejestru. Po ustaleniu zgodności tych danych sporządza się informację o osobie lub podmiocie zbiorowym.
2.  Jeżeli wniosek o udzielenie informacji z Rejestru składa osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, przed udzieleniem informacji występuje się z zapytaniem o informację dotyczącą wnioskodawcy do rejestru karnego państwa jego obywatelstwa.
3.  Jeżeli zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi osobowymi zgromadzonymi w Rejestrze a danymi osobowymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku albo zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi o podmiocie zbiorowym zgromadzonymi w Rejestrze a danymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku, to w przypadku gdy nie budzą one wątpliwości co do tożsamości osoby lub oznaczenia podmiotu, informacja o osobie z Rejestru lub informacja o podmiocie zbiorowym z Rejestru zawiera wykaz tych rozbieżności.
§  7.  Informacja o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru, przed przekazaniem podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy, podlega kontroli pod względem jej kompletności. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora biura informacyjnego.
§  8.  Określa się wzór:
1) zapytania o udzielenie informacji o osobie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) formularza informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3) zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
4) formularza informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o osobie z Rejestru udziela się na formularzu, o którym mowa w § 8 pkt 2. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.
2.  Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek:
1) nie są zgromadzone w Rejestrze,
2) są zgromadzone w Rejestrze z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 1c ustawy, przy czym skazanie objęte zastrzeżeniem jest jedynym skazaniem osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek
- zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją "NIE FIGURUJE".
3.  Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o podmiocie zbiorowym udziela się na formularzu, o którym mowa w § 8 pkt 4. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.
4.  Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone w Rejestrze, zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją "NIE FIGURUJE".
5.  Informacja o osobie udzielona na zapytanie złożone przez właściwe organy państw obcych inne niż organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera adnotację "PRZEKAZANE DANE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE DO CELÓW, W KTÓRYCH SIĘ O NIE ZWRÓCONO".
6.  Informacja o osobie obejmująca dane o wydaniu przez sąd polski postanowienia o wykonaniu orzeczenia wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej zawiera wskazanie sądu, który wydał to postanowienie, oraz organu państwa członkowskiego, który wydał orzeczenie podlegające wykonaniu, wraz z sygnaturą akt sprawy.
§  10. 
1.  Ponowna informacja z Rejestru wydana na podstawie art. 21b ustawy zawiera adnotację - odpowiednio: "PONOWNA INFORMACJA O OSOBIE" albo "PONOWNA INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM".
2.  Ponowną informację z Rejestru wydaje się:
1) w przypadku informacji dotyczącej osoby - odpowiednio w sposób określony w § 9 ust. 1 albo ust. 2,
2) w przypadku informacji dotyczącej podmiotu zbiorowego - odpowiednio w sposób określony w § 9 ust. 3 albo ust. 4
- z tym że jeżeli w ponownej informacji z Rejestru zostaje powtórzona przynajmniej jedna z danych, które zapytujący lub wnioskodawca uważał za niezgodne z zakresem zapytania lub wniosku, informację załącza się do postanowienia, o którym mowa w art. 21b ust. 5 ustawy.
3.  Do ponownej informacji o osobie z Rejestru przepisy § 9 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
§  11.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z późn. zm.2)).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1430 i 1432.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2714, z 2006 r. Nr 165, poz. 1178, z 2008 r. Nr 21, poz. 130, z 2009 r. Nr 52, poz. 431, z 2010 r. Nr 236, poz. 1564 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 396.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Sądzie Rejonowym
2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Sądzie Okręgowym
3. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym
4. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Sądzie Okręgowym
5. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Sądzie Rejonowym
6. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Okręgowym
7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Rejonowym
8. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Sądzie Okręgowym
9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Sądzie Okręgowym
10. Punkt Informacyjny w Gdyni przy Sądzie Rejonowym
11. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Sądzie Okręgowym
12. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Sądzie Okręgowym
13. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Sądzie Okręgowym
14. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Sądzie Okręgowym
15. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Sądzie Okręgowym
16. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Sądzie Okręgowym
17. Punkt Informacyjny w Koninie przy Sądzie Okręgowym
18. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym
19. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Sądzie Okręgowym
20. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Sądzie Okręgowym
21. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Sądzie Okręgowym
22. Punkt Informacyjny w Lesznie przy Sądzie Rejonowym
23. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód
24. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
25. Punkt Informacyjny w Łomży przy Sądzie Okręgowym
26. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Sądzie Okręgowym
27. Punkt Informacyjny w Nowym Targu przy Sądzie Rejonowym
28. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Sądzie Okręgowym
29. Punkt Informacyjny w Opolu przy Sądzie Okręgowym
30. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Sądzie Okręgowym
31. Punkt Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Sądzie Rejonowym
32. Punkt Informacyjny w Pile przy Sądzie Rejonowym
33. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Sądzie Okręgowym
34. Punkt Informacyjny w Płocku przy Sądzie Okręgowym
35. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Sądzie Okręgowym
36. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Sądzie Okręgowym
37. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Sądzie Okręgowym
38. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym
39. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Sądzie Okręgowym
40. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Sądzie Okręgowym
41. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Sądzie Okręgowym
42. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Sądzie Okręgowym
43. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Sądzie Okręgowym
44. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Sądzie Okręgowym
45. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Sądzie Okręgowym
46. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Sądzie Rejonowym
47. Punkt Informacyjny w Tomaszowie Lubelskim przy Sądzie Rejonowym
48. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Sądzie Okręgowym
49. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Okręgowym
50. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe
51. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
52. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza
53. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Sądzie Okręgowym
54. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Sądzie Okręgowym
55. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Sądzie Okręgowym
56. Punkt Informacyjny w Zgorzelcu przy Sądzie Rejonowym
57. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Sądzie Okręgowym

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PROKURATORÓW

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie
2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuraturze Apelacyjnej
3. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuraturze Okręgowej
4. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Prokuraturze Okręgowej
5. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Prokuratorze Okręgowej
6. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie
7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Prokuraturze Okręgowej
8. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Prokuraturze Okręgowej
9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze Apelacyjnej
10. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze Okręgowej
11. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Prokuraturze Okręgowej
12. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Prokuratorze Okręgowej
13. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Prokuraturze Okręgowej
14. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuraturze Apelacyjnej
15. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuraturze Okręgowej
16. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Prokuraturze Okręgowej
17. Punkt Informacyjny w Koninie przy Prokuraturze Okręgowej
18. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Prokuraturze Okręgowej
19. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze Apelacyjnej
20. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze Okręgowej
21. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Prokuratorze Okręgowej
22. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Prokuraturze Okręgowej
23. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze Apelacyjnej
24. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze Okręgowej
25. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze Apelacyjnej
26. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze Okręgowej
27. Punkt Informacyjny w Łomży przy Prokuraturze Okręgowej
28. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Prokuraturze Okręgowej
29. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Prokuratorze Okręgowej
30. Punkt Informacyjny w Opolu przy Prokuraturze Okręgowej
31. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Prokuratorze Okręgowej
32. Punkt Informacyjny w Ostrowie Wielkopolskim przy Prokuraturze Okręgowej
33. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Prokuraturze Okręgowej
34. Punkt Informacyjny w Płocku przy Prokuraturze Okręgowej
35. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze Apelacyjnej
36. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze Okręgowej
37. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Prokuraturze Okręgowej
38. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Prokuraturze Okręgowej
39. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Prokuraturze Apelacyjnej
40. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Prokuraturze Okręgowej
41. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Prokuraturze Okręgowej
42. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Prokuraturze Okręgowej
43. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Prokuraturze Okręgowej
44. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Prokuraturze Okręgowej
45. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuraturze Apelacyjnej
46. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuraturze Okręgowej
47. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Prokuraturze Okręgowej
48. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Prokuraturze Okręgowej
49. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Prokuraturze Okręgowej
50. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Prokuraturze Okręgowej
51. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuraturze Apelacyjnej
52. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuraturze Okręgowej
53. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga
54. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Prokuraturze Okręgowej
55. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuraturze Apelacyjnej
56. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuraturze Okręgowej
57. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Prokuraturze Okręgowej
58. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Prokuraturze Okręgowej

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

INFORMACJA O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

wzór