Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.339

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Na podstawie art. 22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2)
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
3)
sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4)
tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5)
sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego są sporządzane w 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Wniosek o udzielenie szkole podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, jest sporządzany w 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się informacje, o których mowa w § 2.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, jest sporządzany przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje, o których mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 25 września.
2. 
Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:
1)
w pierwszej kolejności uwzględniając kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem art. 22ae ust. 5a ustawy, oraz prognozowaną liczbę uczniów danych klas w szkołach, które w danym roku są obowiązane zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
2)
następnie, na wniosek wojewody, uwzględniając różnicę pomiędzy wysokością środków na dotację celową, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, wynikających z wniosków o udzielenie tej dotacji, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a kwotą dotacji celowej wynikającą z podziału, o którym mowa w pkt 1.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie informuje wojewodów o dokonanym podziale, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Wojewoda w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o podziale, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie później jednak niż do dnia 30 września, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której jest dysponentem.
5. 
Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji celowej. W przypadku wniosku otrzymanego po dniu 15 września, wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie 25 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji celowej.
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy, przekazywane przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jest sporządzane w 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzane w 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
1. 
Informacje, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 2, wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4, a także rozliczenia, o których mowa w § 6 i § 7, są przekazywane w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
2. 
Dane zawarte w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 2, wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4, a także rozliczeń, o których mowa w § 6 i § 7, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902 oraz z 2015 r. poz. 452).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o udzielenie szkole podstawowej/gimnazjum*), prowadzonej (-mu) przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*)

wzór

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).