Rozdział 2 - Urlopy bezpłatne dla pracowników pełniących z wyboru funkcję związkową poza zakładem pracy - Udzielanie bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.45.201

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1992 r.

Rozdział  2

Urlopy bezpłatne dla pracowników pełniących z wyboru funkcję związkową poza zakładem pracy

§  2.
1.
Z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy może wystąpić organizacja związkowa, w której pracownik ma pełnić tę funkcję.
2.
Po dokonaniu wyboru organizacja związkowa powinna wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem rozpoczęcia urlopu, wskazując okres, na jaki urlop ma być udzielony.
3.
Kierownik zakładu jest obowiązany udzielić urlopu na okres wskazany przez organizację związkową; udzielenie urlopu w innym terminie może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, na podstawie porozumienia kierownika zakładu pracy z organizacją związkową.
§  3.
Organizacja związkowa, na której wniosek udzielono urlopu bezpłatnego, powinna niezwłocznie zawiadomić zakład pracy o wygaśnięciu mandatu. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepis art. 74 Kodeksu pracy.
§  4.
W okresie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do zajmowanego mieszkania zakładowego, umundurowania oraz ulgi w opłatach za przejazdy środkami lokomocji publicznej.
§  5.
Pracownikowi, który po urlopie bezpłatnym stawi się do pracy w terminie przewidzianym w art. 74 Kodeksu pracy, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.