Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Udzielanie bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.45.201

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1992 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
zasady udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi pełniącemu z wyboru funkcję związkową poza zakładem pracy,
2)
zasady udzielania zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie pracownikowi pełniącemu z wyboru funkcję w zarządzie zakładowej organizacji związkowej,
3)
zakres uprawnień przysługujących pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego albo ze zwolnienia od pracy udzielonego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie.