Art. 35. - [Wyznaczenie biura SIRENE w strukturze Komendy Głównej Policji] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1355 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2023 r.
Art.  35.  [Wyznaczenie biura SIRENE w strukturze Komendy Głównej Policji]
1. 
W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną będącą biurem SIRENE, zapewniającą w szczególności wymianę informacji uzupełniających w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2018/1862.
2. 
Biuro SIRENE, w celu realizacji zadań, posiada bezpośredni dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).
3. 
W ramach biura SIRENE współdziałają funkcjonariusze i pracownicy Policji i Straży Granicznej, którzy wspólnie realizują zadania określone w ust. 1. Szczegółowy zakres i podział zadań oraz sposoby współdziałania określa porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Głównym Policji.