[Uprawnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych] - Art. 19. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Uprawnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  19.  [Uprawnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych]

W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 16-18, minister właściwy do spraw wewnętrznych może:

1)
żądać przedłożenia informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
2)
przeprowadzać, w godzinach urzędowania danego organu, oględziny urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w ramach danego organu;
3)
zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii;
4)
żądać zablokowania bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.