Art. 34. - [Uprawnienia kontrolującego] - Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2160 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r.
Art.  34.  [Uprawnienia kontrolującego]

Kontrolujący jest uprawniony do:

1)
wstępu do obiektów i pomieszczeń biura;
2)
wglądu do wszelkich dokumentów, nośników informacji lub innych materiałów dowodowych związanych z działalnością gospodarczą biura;
3)
przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych;
4)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od osoby upoważnionej do reprezentowania biura lub innych pracowników biura;
5)
żądania od osoby upoważnionej do reprezentowania biura sporządzenia, na koszt biura, uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń dokonanych na podstawie dokumentów;
6)
korzystania z pomocy biegłych i specjalistów;
7)
zabezpieczenia materiałów dowodowych;
8)
dostępu do informacji prawnie chronionych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532).