Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 lipca 1969 r.
w sprawie uczestnictwa Wenezueli, Francji i Nigerii w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 40 ustęp 2 i 3 Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji przez następujące państwa:
Wenezuela dnia 14 lutego 1969 r.,

Francja dnia 19 lutego 1969 r.

z następującym oświadczeniem: "Rząd Republiki Francuskiej oświadcza, że przystępując do wymienionej konwencji zastrzega sobie, zgodnie z artykułem 44 ust. 2, prawo utrzymania w mocy artykułu 9 Konwencji o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, podpisanej w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. Ponadto Rząd Republiki Francuskiej oświadcza, że postanowienia tej konwencji będą miały zastosowanie do całego obszaru Republiki Francuskiej,",

Nigeria dnia 6 czerwca 1969 r.

Zgodnie z artykułem 41 ustęp 2 i artykułem 42 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Wenezueli dnia 16 marca 1969 r., w stosunku do Francji dnia 21 marca 1969 r. i w stosunku do Nigerii dnia 6 lipca 1969 r.