Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.3.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1979 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 stycznia 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 48 ustępy 2 i 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz artykułem 26 ustępy 2 i 3 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 i 169), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wyżej wymienionych paktów w niżej podanych datach:
Republika Dominikańska ....................................................... dnia 4 stycznia 1978 r.,

Gwinea ................................................................................. dnia 24 stycznia 1978 r.,

Senegal ................................................................................. dnia 13 lutego 1978 r.,

Peru ...................................................................................... dnia 28 kwietnia 1978 r.,

Wenezuela ............................................................................ dnia 10 maja 1978 r.,

z następującym zastrzeżeniem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych:

"Artykuł 60 ustęp 5 Konstytucji Wenezueli stanowi, że

»Żadna osoba nie będzie skazana w postępowaniu karnym, o ile osobiście nie zostanie najpierw poinformowana o zarzutach przeciwko niej i przesłuchana zgodnie z procedurą prawną. Osoby oskarżone o przestępstwo przeciwko republice mogą być osądzone zaocznie, z zachowaniem gwarancji i w sposób przewidziany przez prawo.«

Wenezuela składa powyższe zastrzeżenie, ponieważ artykuł 14 ustęp 3 (d) Paktu nie zawiera postanowienia odnośnie do osób oskarżonych o przestępstwo przeciwko republice, które mają być osądzone zaocznie.",

Portugalia

do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych dnia 15 czerwca 1978 r.,

do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dnia 31 lipca 1978 r.

Zgodnie z artykułem 49 ustęp 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz artykułem 27 ustęp 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oba pakty weszły w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie trzech miesięcy od daty złożenia Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.