Uczestnictwo Mauritiusa w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.35.307

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 listopada 1969 r.
w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Mauritiusa powiadomił dnia 18 lipca 1969 r. Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za związany od dnia uzyskania niepodległości, tj. od dnia 12 marca 1968 r., postanowieniami Protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości oraz Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 47, poz. 361), które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.
Nota przekazana Sekretarzowi Generalnemu przez Rząd Mauritiusa zawiera następujące zastrzeżenie:

"Zgodnie z artykułem 20 konwencji Rząd Mauritiusa oświadcza, że artykuł 6 ustęp 2 konwencji nie będzie miał zastosowania do Mauritiusa w odniesieniu do oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa Mauritiusa, w przypadku gdy oświadczenie takie zostanie złożone w czasie każdej wojny, w której Mauritius będzie brał udział."