§ 1. - Uchylenie rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.158.1068

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2010 r.
§  1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 207, poz. 2115, z 2005 r. Nr 265, poz. 2220 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1102).