Uchylenie rozporządzenia w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.44.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 7 sierpnia 1985 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz w związku z § 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu słomą makową (Monitor Polski Nr 20, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej (Dz. U. Nr 33, poz. 160).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.