Uchylenie mocy obowiązującej rozporządzenia cesarskiego z dnia 9 sierpnia 1915 r. o pozbywaniu gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.106.907

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 listopada 1927 r.
o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia cesarskiego z dnia 9 sierpnia 1915 r. o pozbywaniu gruntów rolnych i leśnych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Rozporządzenie cesarskie z dnia 9 sierpnia 1915 r. o pozbywaniu gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. p. austr. № 234) uchyla się.

Sprawy wszczęte na mocy oznaczonego w art. 1 rozporządzenia cesarskiego a niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, winny być umorzone z urzędu, o czem strony mają być powiadomione.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Reform Rolnych.

Rozporządzenia niniejsze wchodzi w życie w siódmym dniu po dniu jego ogłoszenia.