Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  30.

Minister Finansów lub prezydium rady narodowej wyższego stopnia może w związku z przeniesieniem wykonywania poszczególnych zadań między różnymi budżetami terenowymi lub między budżetami terenowymi a budżetem centralnym zwiększać lub zmniejszać dochody i wydatki w już uchwalonych budżetach.