Art. 18. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa. - Dz.U.1952.50.334 - OpenLEX

Art. 18. - Uchwalanie i wykonywanie budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  18.

Minister Finansów wykonuje budżet centralny i nadzoruje wykonywanie budżetów terenowych, a w szczególności:

1)
otwiera kredyty budżetowe naczelnym organom administracji państwowej i innym urzędom centralnym,
2)
nadzoruje rozliczenia jednostek organizacyjnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego z budżetem centralnym oraz czuwa nad rozliczeniami takich jednostek z budżetami terenowymi,
3)
kontroluje wykonywanie budżetów terenowych,
4)
zabezpiecza zachowanie dyscypliny budżetowej przez wszystkie organy administracji państwowej oraz instytucje i przedsiębiorstwa finansowane z budżetu państwa,
5)
wykonuje inne czynności przewidziane w dekrecie niniejszym i w przepisach na jego podstawie wydanych.