Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1205 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r. do: 31 marca 2021 r.
Art.  37h.  [Obowiązek zwrotu przyznanego dofinansowania]

Płatnik składek jest obowiązany do zwrotu przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi od następnego dnia po przekazaniu środków na rachunek bankowy płatnika składek do dnia ich zwrotu w przypadku:

1) rezygnacji lub odstąpienia od realizacji projektu;
2) niewykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie;
3) odmowy poddania projektu kontroli w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu;
4) realizacji projektu w sposób niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
5) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem.