[Odpowiedzialność ubezpieczyciela] - Art. 6. - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. - Dz.U.2019.477 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Odpowiedzialność ubezpieczyciela] - Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.477 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2019 r.
Art.  6.  [Odpowiedzialność ubezpieczyciela]
1. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe w gospodarstwach rolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia.
2. 
W ubezpieczeniu upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez:
1)
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10%;
2)
suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%.
3. 
Odszkodowanie za szkody, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 - może być pomniejszone o nie więcej niż 10% wartości tych szkód;
2)
pkt 2 - może być pomniejszone o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.