Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Ubezpieczenia państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.20.130

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

Ubezpieczenia państwowe obejmują ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe.

1.
Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każde mienie.
2.
Przy ubezpieczeniu majątkowym wypłaca się odszkodowanie za stratę, powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek określonego zdarzenia losowego.
1.
Przedmiotem ubezpieczenia osobowego może być życie lub zdolność do pracy osoby fizycznej.
2.
Przy ubezpieczeniu osobowym wypłaca się świadczenie w razie zajścia określonego zdarzenia losowego w życiu osoby ubezpieczonej.