Tymczasowe zawieszenie wydawania "Monitora Polskiego" i zmiana dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.11.28

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1940 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12 lipca 1940 r.
o tymczasowym zawieszeniu wydawania "Monitora Polskiego" i zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

Zawiesza się na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, wydawanie "Monitora Polskiego".

Wprowadza się na czas, określony w art. 1, podział Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na dwie części. W części pierwszej ogłasza się akty prawne, wymienione w art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.R.P. Nr. 68, poz. 423), w części drugiej - akty urzędowe oraz materiał informacyjny, zamieszczane dotychczas w "Monitorze Polskim".

Art.  3.
Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w terminie, ustalonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.