§ 7. - Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.4.26

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1988 r.
§  7.
1.
Wysokość nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, wynosi:
1)
dla przedsiębiorstw, o których mowa w § 1 pkt 1:
a)
za 25 lat pracy - 75% podstawy wymiaru,
b)
za 30 lat pracy - 100% podstawy wymiaru,
c)
za 35 lat pracy - 150% podstawy wymiaru,
d)
za 40 lat pracy - 200% podstawy wymiaru,
e)
za 45 lat pracy - 250% podstawy wymiaru,
f)
za 50 lat pracy - 300% podstawy wymiaru,
2)
dla przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 1 pkt 2:
a)
za 15 lat pracy - 75% podstawy wymiaru,
b)
za 20 lat pracy - 100% podstawy wymiaru,
c)
za 25 lat pracy - 150% podstawy wymiaru,
d)
za 30 lat pracy - 200% podstawy wymiaru,
e)
za 35 lat pracy - 250% podstawy wymiaru,
f)
za 40 lat pracy - 300% podstawy wymiaru,
g)
za 45 lat pracy - 350% podstawy wymiaru,
h)
za 50 lat pracy - 400% podstawy wymiaru.
2.
Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej, o której mowa w ust. 1, stanowi:
1)
dla pracowników zatrudnionych przed dniem wejścia w życie porozumienia - wynagrodzenie wypłacane pracownikom przed tym dniem, obliczane jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
2)
dla pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie porozumienia lub po tym dniu i nabywających prawo do nagrody jubileuszowej - wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymałby przed dniem wejścia w życie porozumienia na podstawie dotychczasowych przepisów, obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
3.
Porozumienie może ustalić zryczałtowaną podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej dla pracowników zaszeregowanych do poszczególnych kategorii zaszeregowania, uwzględniając zasady ustalone w ust. 1 i 2.
4.
Do przedsiębiorstw nie stosuje się przepisów art. 17 ust. 3 ustawy.