Tworzenie funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.50.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 1962 r.
w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES".

Na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie niniejsze dotyczy jednostek organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, zwanych dalej "jednostkami PKS" oraz Przedsiębiorstwa Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES", zwanego dalej "PMPS «PEKAES»".
2.
Jednostki PKS dzielą się na eksploatacyjne (zajmujące się przewozem i spedycją) i remontowe. Ilekroć przepis rozporządzenia dotyczy tylko jednego typu tych jednostek PKS - używa się bliższego określenia "eksploatacyjne" lub "remontowe".
Jednostki PKS oraz PMPS "PEKAES" tworzą fundusz zakładowy składający się z części zasadniczej (zasadniczy fundusz zakładowy) i części dodatkowej (dodatkowy fundusz zakładowy) pod warunkiem wykonania wskaźników rzeczowych oraz w zależności od stopnia wykonania dyrektywnego wskaźnika rentowności.
Jednostki PKS oraz PMPS "PEKAES" tworzą zasadniczy fundusz zakładowy, jeżeli:
1)
wykonają wskaźniki rzeczowe,
2)
zaplanują i osiągną dyrektywny wskaźnik rentowności.
1.
Przez wykonanie wskaźników rzeczowych należy rozumieć:
1)
osiągnięcie przez jednostki PKS eksploatacyjne oraz PMPS "PEKAES" w wysokości co najmniej 98% współczynnika wykorzystania taboru ustalonego przez jednostkę nadrzędną na podstawie zadań wynikających z narodowego planu gospodarczego,
2)
wykonanie przez jednostkę PKS remontową planu produkcji i usług w cenach porównywalnych, ustalonego przez jednostkę nadrzędną na podstawie zadań wynikających z narodowego planu gospodarczego.
2.
W razie niewykonania wskaźników rzeczowych na skutek wydarzeń losowych, prawo do utworzenia funduszu zakładowego może przyznać:
1)
dla PMPS "PEKAES" - Minister Komunikacji na wniosek Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej,
2)
dla jednostek PKS - prezydium wojewódzkiej rady narodowej po zasięgnięciu opinii Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej.
3.
Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Finansów określi przypadki, które w rozumieniu ust. 2 uważane będą za wydarzenia losowe.
1.
Przez wskaźnik rentowności rozumie się stosunek procentowy wyniku całokształtu działalności do sumy kosztów własnych sprzedaży usług podstawowych i pomocniczych.
2.
Przez dyrektywny wskaźnik rentowności rozumie się wskaźnik wynikający z dyrektywnych zadań w zakresie wyniku i poziomu kosztów, otrzymanych od jednostki nadrzędnej w celu opracowania planu techniczno-ekonomicznego.
3.
Przez planowany wskaźnik rentowności rozumie się wskaźnik wynikający z ustaleń przyjętych do planu techniczno-ekonomicznego w zakresie wyniku i poziomu kosztów.
4.
Przez rzeczywisty wskaźnik rentowności rozumie się wskaźnik wynikający ze sprawozdania finansowego po weryfikacji i po dokonaniu ewentualnych korekt, o których mowa w § 12.
Zasadniczy fundusz zakładowy równa się kwocie odpowiadającej 4% osobowego funduszu płac planowanego na dany rok.
1.
Jeżeli jednostka PKS lub PMPS "PEKAES" wykona wskaźniki rzeczowe, a nie osiągnie dyrektywnego wskaźnika rentowności, wówczas stawka funduszu zasadniczego ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, a mianowicie:
Pogorszenie dyrektywnego

wskaźnika rentowności w

granicach

Zmniejszenie stawki funduszu

zasadniczego wyrażone w procencie za

każdy pełny procent pogorszenia

dyrektywnego wskaźnika rentowności

od 1 do 5% 1
od 6 do 10% 3
od 11 do 15% 6
od 16 do 20% 10
2.
Zmniejszenie stawki funduszu zasadniczego należy liczyć w sposób składany, tj. oddzielnie dla każdego przedziału w tabeli (ust. 1).
3.
W razie pogorszenia wskaźnika rentowności o ponad 20% jednostka PKS oraz PMPS "PEKAES" tracą prawo do funduszu zakładowego.
W celu dokonania kwartalnych odpisów na fundusz zakładowy należy rzeczywisty wskaźnik rentowności wynikający ze sprawozdania finansowego za dany kwartał, liczony narastająco od początku roku, porównywać ze wskaźnikiem dyrektywnym wynikającym z planu techniczno-ekonomicznego za ten sam okres.
1.
Jednostki PKS oraz PMPS "PEKAES", które osiągną lepszy od dyrektywnego wskaźnik rentowności, uzyskają ponadto prawo do dodatkowego funduszu zakładowego, obliczonego według stawek podanych w poniższej tabeli:
Za poprawę dyrektywnego

wskaźnika rentowności

Stawka dodatkowego funduszu zakładowego

wyrażona w procencie planowanego osobowego

funduszu płac za 1% (pełny) poprawy

dyrektywnego wskaźnika rentowności

do 5% 0,15
od 6 do 10% 0,10
od 11 do 20% 0,05
od 21 do 40% 0,03
za każdy dalszy 1% poprawy 0,01
2.
Stawki dodatkowego funduszu zakładowego należy liczyć w sposób składany, tj. oddzielnie dla każdego przedziału tabeli (ust. 1).
1.
Jeżeli jednostka PKS oraz PMPS "PEKAES" ustali w swoim planie techniczno-ekonomicznym lepszy od dyrektywnego wskaźnik rentowności i osiągnie go lub przekroczy, dodatkowy fundusz zakładowy oblicza się według stawek podanych w tabeli zamieszczonej w § 9 ust. 1, z tym że dodatkowy fundusz zakładowy przypadający od zaplanowanej poprawy rentowności podwyższa się o 30%.
2.
Jeżeli jednostka PKS oraz PMPS "PEKAES" nie osiągnie zaplanowanej rentowności, o której mowa w ust. 1, ale poprawi dyrektywny wskaźnik rentowności - dodatkowy fundusz zakładowy oblicza się według stawek podanych w tabeli zamieszczonej w § 9 ust. 1.
1.
Zgłoszenie poprawy dyrektywnego wskaźnika rentowności w planie techniczno-ekonomicznym nie może nastąpić później niż do 30 kwietnia danego roku. Poprawa dyrektywnego wskaźnika rentowności przez PMPS "PEKAES" powinna spowodować równocześnie polepszenie wskaźnika rentowności w skali Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej i Ministerstwa Komunikacji, a przez jednostki PKS - w skali wojewódzkiego przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.
2.
Minister Komunikacji i przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych są obowiązani do zgłoszenia w terminie do dnia 31 maja danego roku do Ministerstwa Finansów dodatkowej akumulacji, jaka powstanie w wyniku podwyższenia przez podległe jednostki dyrektywnych wskaźników rentowności.
1.
W celu stwierdzenia, czy jednostka PKS oraz PMPS "PEKAES" spełniły warunki do utworzenia funduszu zakładowego oraz w celu wyliczenia wysokości funduszu zakładowego dokonuje się korekty wyniku działalności gospodarczej stosownie do art. 6 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78).
2.
W razie nieotrzymania przez jednostkę PKS eksploatacyjną oraz PMPS "PEKAES" w całości lub w części zaplanowanych dostaw taboru samochodowego, otrzymania go w okresach innych lub w innym asortymencie niż planowane, jednostka PKS eksploatacyjna oraz PMPS "PEKAES" dokonują odpowiedniej korekty dodatniej lub ujemnej w wyniku działalności gospodarczej, o ile z tego tytułu jednostka nadrzędna nie zmieniła wskaźników do planu techniczno-ekonomicznego.
3.
Jeżeli plan w zakresie osobowych przewozów pracowniczych za biletami miesięcznymi zostanie przekroczony, wynik działalności gospodarczej koryguje się odpowiednio o kwotę poniesionej, a nie planowanej straty. W razie niewykonania planu tych przewozów wynik działalności gospodarczej koryguje się o kwotę planowanej, a nie poniesionej straty.
4.
Niezależnie od korekt, o których mowa w ust. 1-3, Minister Komunikacji może określić w porozumieniu z Ministrem Finansów dodatkowe tytuły dodatnich i ujemnych korekt wyniku działalności gospodarczej.
1.
Jednostkom PKS oraz PMPS "PEKAES", które nie osiągną wskaźników zadań rzeczowych lub pogorszą wskaźnik rentowności o ponad 20% i tym samym utracą całkowicie prawo do tworzenia funduszu zakładowego, jednostka nadrzędna może zezwolić na dokonywanie wydatków na nagrody do wysokości kwoty nie przekraczającej 0,2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac.
2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na straty jednostki PKS lub PMPS "PEKAES". Jeżeli jednak jednostce PKS lub PMPS "PEKAES" nie przysługuje prawo do utworzenia funduszu zakładowego tylko w początkowych kwartałach roku, a w następnych uzyskają one to prawo, wówczas wydatki na nagrody, dokonane zgodnie z ust. 1, obciążają fundusz zakładowy.
Zarządy wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej tworzą fundusz zakładowy na podstawie odrębnych przepisów określających zasady korzystania z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.
1.
W roku 1962 nie mają zastosowania przepisy § 10 i § 11.
2.
Przy ustalaniu, czy jednostka PKS remontowa nabyła prawo do utworzenia funduszu zakładowego na rok 1962, zamiast wartości zadań rzeczowych w cenach porównywalnych, przyjmuje się wartość produkcji i usług w cenach sprzedaży.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Komunikacji i Ministrowi Finansów oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.