Art. 15. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  15.

Niniejsza Umowa będzie ratyfikowana i ratyfikacje zostaną wymienione w Bernie w terminie możliwie najkrótszym.

Na dowód czego obustronni pełnomocnicy podpisali niniejsza Umową i przyłożyli na nie] swe pieczęcie.

Sporządzono w dwuch egzemplarzach w Lozannie dnia dwudziestego trzeciego lipca roku tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego.

(-) J. Modzelewski (-) Ismet

(-) Aleksander Ładoś (-) Dr. Riza Nour

(-) H. Tennenbaum (-) Hassan

Aneks A.

Karta Legitymacyjna dla Komiwojażerów.

Wzór.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Aneks B.

Zaświadcza się, iż P. ......... okaziciel niniejszej karty, który pragnie udać się ze swemi towarami na jarmarki i targi

w .........

(dla obywateli polskich w Turcji, dla obywateli tureckich w Polsce)

jest zamieszkały w ......... i że jest obowiązany uiszczać ustawowe opłaty i podatki za wykonywanie swego handlu lub przemysłu.

Niniejsze świadectwo jest ważne na okres ......... miesięcy. (Miejsce, data, podpis, pieczęć władzy, która wystawiła świadectwo).