§ 43. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 43. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  43.
1.
Wyniki oceny sytuacji kadrowej, zawierające w szczególności dane:
1)
do wyliczenia limitu awansowego, o którym mowa w art. 42a ustawy,
2)
wynikające z opiniowania służbowego kierunki rozwoju zawodowego do określenia potrzeb szkoleniowych,
3)
dotyczące określenia potrzeb szkolenia językowego

- dowódca jednostki wojskowej przesyła bezpośredniemu przełożonemu.

2.
Osoby, o których mowa w § 42 ust. 3, ocenę sytuacji kadrowej przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.