§ 38. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 38. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  38.
1.
Żołnierza zawodowego, którego skierowano na stacjonarne studia lub naukę do szkoły wojskowej albo uczelni innej niż wojskowa w kraju lub za granicą, organ, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, przenosi do rezerwy kadrowej, w przypadku gdy bezpośrednio po ukończeniu studiów lub nauki przewiduje się wyznaczenie żołnierza na inne od zajmowanego dotychczas stanowisko służbowe.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do żołnierza zawodowego skierowanego na odpowiednią formę doskonalenia zawodowego wymaganą przed objęciem wyższego lub innego równorzędnego stanowiska służbowego, trwającego dłużej niż sześć miesięcy.
3.
Organ, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, przenosi żołnierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, do rezerwy kadrowej w celu odbycia studiów lub nauki, na wniosek organu wojskowego właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe po odbyciu studiów lub nauki, jeżeli sam nie jest tym organem.
4.
We wniosku, o którym mowa w ust. 3, podaje się datę zwolnienia żołnierza zawodowego ze stanowiska służbowego w celu określenia terminu rozpoczęcia okresu przebywania w rezerwie kadrowej.
5.
Organ właściwy do przeniesienia żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, z dniem upływu okresu przebywania w rezerwie kadrowej i ukończenia z wynikiem pozytywnym studiów lub nauki wyznacza tego żołnierza na kolejne stanowisko służbowe lub kieruje do organu właściwego do jego wyznaczenia na stanowisko.
6.
W przypadku odbywania studiów lub nauki na potrzeby aktualnie zajmowanego przez żołnierza zawodowego stanowiska służbowego żołnierza nie przenosi się do rezerwy kadrowej, bez względu na czas trwania studiów lub nauki.
7. 6
Żołnierza zawodowego skierowanego na doskonalenie zawodowe do uczelni wojskowej, bez względu na to, czy zajmuje stanowisko służbowe czy pozostaje w rezerwie kadrowej, zalicza się do nieetatowego stanu zmiennego tej uczelni.
6 § 38 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 6 października 2016 r. (Dz.U.2016.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2016 r.