§ 21. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 21. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  21.
1.
Wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe uważa się za dokonane po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)
wydaniu decyzji o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służbowe;
2)
stwierdzeniu przez dowódcę jednostki wojskowej, w rozkazie dziennym, daty objęcia przez żołnierza obowiązków na stanowisku służbowym.
2.
Przed wyznaczeniem żołnierza zawodowego na wyższe stanowisko służbowe organ uprawniony wydaje decyzję o mianowaniu żołnierza na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbowego, na jakie żołnierz ten ma być wyznaczony, albo gdy stanowisko służbowe jest określone kilkoma stopniami wojskowymi - do stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po wyznaczeniu na to stanowisko.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 31 ust. 3 ustawy.
4.
Datę objęcia obowiązków na stanowisku służbowym przez żołnierza zawodowego, którego bezpośrednim przełożonym jest Minister Obrony Narodowej, stwierdza w rozkazie dziennym dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, na podstawie pisemnego meldunku o objęciu obowiązków.