§ 14. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 14. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  14.
1.
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr kwalifikuje oficera do mianowania na wyższy stopień wojskowy spośród oficerów:
1)
zgłoszonych w trybie § 13 ust. 1 i 4;
2)
których stanowiska służbowe są likwidowane;
3)
pozostających w rezerwie kadrowej;
4)
kończących służbę na stanowiskach służbowych poza granicami państwa;
5)
innych spełniających wymagania.
2.
W ramach kwalifikowania bierze się pod uwagę:
1)
wyniki opiniowania służbowego;
2)
opinie innych organów, jeżeli obowiązek sporządzania takich opinii wynika z odrębnych przepisów;
3)
zgodność posiadanych przez żołnierza zawodowego kwalifikacji z wymaganiami kwalifikacyjnymi na stanowisku służbowym, na które oficer ma być wyznaczony po mianowaniu;
4)
doświadczenie zawodowe oraz przebieg służby wojskowej;
5)
staż służby w posiadanym stopniu wojskowym;
6)
kompetencje do zajmowania określonych stanowisk w pionach funkcjonalnych;
7)
informację o karalności oraz czy przeciwko żołnierzowi zawodowemu jest prowadzone postępowanie przygotowawcze.
3.
Przed dokonaniem kwalifikowania dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr może skonsultować się z osobami, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, oraz osobami zajmującymi kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się notatkę.
4.
Po przeprowadzeniu kwalifikowania dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej wniosek zakwalifikowanego oficera do mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy.