Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1823

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa przeniesionemu do służby w innej miejscowości

Na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", przeniesionemu do innej miejscowości, w przypadkach, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej "ustawą";
2) sposób i tryb zwracania udzielonej funkcjonariuszowi pomocy finansowej oraz zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych;
3) sposób postępowania w przypadku, gdy funkcjonariusz skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego;
4) rodzaje dokumentów potwierdzających zwolnienie przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego oraz zwrot udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
§  2. 
1.  W przypadkach, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy, funkcjonariuszowi, na jego wniosek, przydziela się lokal mieszkalny w nowym miejscu pełnienia służby.
2.  Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego funkcjonariusza przeniesionego do służby w innej miejscowości zawiera: stopień, imię i nazwisko oraz jego stanowisko służbowe, wskazanie komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której pełni służbę, datę przyjęcia do służby, członków rodziny, którzy będą zamieszkiwać z wnioskodawcą w lokalu mieszkalnym, informacje o zajmowanym dotychczas przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnym przydzielonym decyzją administracyjną lub posiadanym lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym lub domu mieszkalno-pensjonatowym uzyskanym w związku z przyznaną pomocą finansową oraz uzasadnienie wniosku.
3.  Wnioski podlegają rejestracji w kolejności wpływu.
§  3. 
1.  Decyzję o zwrocie przyznanej funkcjonariuszowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego wydaje się przed wydaniem decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
2.  Zwrot pomocy finansowej następuje nie później niż przed upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby, na rachunek bankowy Służby Ochrony Państwa.
§  4. 
1.  Zwolnienie dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przydzielonego decyzją administracyjną następuje nie później niż przed upływem trzech miesięcy od otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.
2.  W dniu zwolnienia dotychczas zajmowanego lokalu, sporządzany jest protokół, o którym mowa w § 5 pkt 1.
§  5.  Dokumentami potwierdzającymi zwolnienie przez funkcjonariusza dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz zwrot udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu są:
1) protokół przekazania lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej;
2) zaświadczenie o zwrocie pomocy finansowej, o której mowa w art. 180 ust. 1 ustawy;
3) zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego funkcjonariusza i członków jego rodziny wymienionych we wniosku, o którym mowa w § 2.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa przeniesionemu do służby w innej miejscowości (Dz. U. poz. 543), które utraciło moc z dniem 20 maja 2018 r. na podstawie art. 37 pkt 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730).