Tryb powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.187.1826

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie trybu powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego

Na podstawie art. 5 ust. 5d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1. 
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, zwanego dalej "konkursem", minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje pięcioosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją".
2. 
Członkowie Komisji powoływani są spośród osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego wykonania zadań Komisji.
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza i odwołuje przewodniczącego Komisji spośród jej członków.
2. 
Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji wiceprzewodniczącego Komisji. Wiceprzewodniczący Komisji, a w razie jego niewyznaczenia inny członek Komisji, wykonuje zadania przewodniczącego Komisji w razie jego nieobecności.
Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, zawierający przebieg obrad, który podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez możliwości wstrzymania się od głosu, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
Obsługę kancelaryjną, której zakres obejmuje w szczególności przygotowanie testu zawodowego oraz sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji, zapewnia wyznaczony departament urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przy udziale innych właściwych departamentów.
1. 
Konkurs ogłasza minister właściwy do spraw finansów publicznych.
2. 
Ogłoszenie publikuje się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1)
określenie stanowiska, na które przeprowadzany jest konkurs;
2)
wymagania, od których spełnienia uzależnione jest dopuszczenie uczestnika do konkursu;
3)
określenie zakresu wiedzy zawodowej niezbędnej na dane stanowisko;
4)
określenie wymaganych dokumentów oraz sposobu ich składania;
5)
termin i miejsce składania dokumentów.
3. 
Termin składania dokumentów, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Sposób udokumentowania spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych polega na przedłożeniu przez uczestnika konkursu:
1)
zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w urzędzie albo organie podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
2)
odpisów dokumentów określających poziom i kierunek wykształcenia;
3)
odpisów świadectw pracy.
Uczestnik konkursu przystępujący do konkursu składa wymagane dokumenty przesyłką pocztową poleconą z dopiskiem "konkurs na stanowisko..." lub osobiście, w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W razie złożenia dokumentów przesyłką pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
1. 
Komisja, na podstawie złożonych przez uczestnika konkursu dokumentów, rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia go do udziału w konkursie z powodu nieudokumentowania spełnienia przez niego wymogów zawartych w art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych.
2. 
Przewodniczący Komisji zawiadamia pisemnie członków Komisji i uczestników konkursu dopuszczonych do wzięcia udziału w konkursie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku odmowy dopuszczenia do udziału w konkursie przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia zawiadamia uczestnika o przyczynie odmowy dopuszczenia do konkursu.
1. 
Konkurs składa się z dwóch części:
1)
sprawdzianu wiedzy zawodowej;
2)
oceny zdolności organizatorskich oraz predyspozycji do kierowania zespołami pracowniczymi.
2. 
Obie części konkursu przeprowadzane są w jednym dniu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
1. 
Wiedza zawodowa sprawdzana jest za pomocą pisemnego testu zawodowego.
2. 
Zakres tematyczny testu zawodowego obejmuje wybrane zagadnienia prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej, prawa karnego skarbowego, prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, finansów publicznych oraz organizacji i zarządzania w skarbowości. Zadania sytuacyjne dotyczą zagadnień prawa podatkowego.
3. 
Test zawodowy oraz treść zadań sytuacyjnych do czasu przedstawienia ich uczestnikom konkursu są niejawne.
Oceny uczestników konkursu, ich zdolności organizatorskich oraz predyspozycji do kierowania zespołami pracowniczymi dokonuje się na podstawie wypowiedzi ustnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z członkami Komisji, z uwzględnieniem przedłożonych przez uczestników ocen ich dotychczasowej pracy.
1. 
Test zawodowy zawiera 50 pytań oraz 2 zadania sytuacyjne.
2. 
Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy mają 90 minut.
3. 
Test zawodowy jest oceniany w skali od 1 do 60 punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie przyznaje się 1 punkt, a za rozwiązanie zadania sytuacyjnego od 1 do 5 punktów. Punkty sumuje się.
4. 
Warunkiem dopuszczenia do drugiej części konkursu, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, jest uzyskanie co najmniej 45 punktów z testu zawodowego, w tym co najmniej 5 punktów za rozwiązanie zadań sytuacyjnych.
5. 
Zdolności organizatorskie oraz predyspozycje kierownicze oceniane są w skali do 20 punktów przez każdego członka Komisji. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji.
6. 
Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników konkursu uzyska łącznie z obu części konkursu co najmniej 60 punktów na 80 możliwych.
1. 
Sprawdzian wiedzy zawodowej przeprowadza się w wydzielonym pomieszczeniu pod nadzorem co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.
2. 
Przed rozpoczęciem konkursu członek Komisji informuje uczestników o jego zasadach i czasie trwania oraz o sposobie oceny uczestników konkursu.
3. 
Po okazaniu dowodu tożsamości uczestnik konkursu otrzymuje test zawodowy i zadania sytuacyjne, opatrzone pieczęcią urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych powyższą pieczęcią.
4. 
Z udziału w konkursie wyklucza się uczestnika, który korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami przyniesionymi z zewnątrz, porozumiewał się z innym uczestnikiem konkursu lub w inny sposób zakłócał przebieg konkursu.
5. 
Opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs, jest równoznaczne z jego zakończeniem. Przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs, uczestnik konkursu zwraca otrzymane materiały członkom Komisji.
6. 
Po zebraniu testów zawodowych i zadań sytuacyjnych przewodniczący Komisji lub inny członek Komisji, pod którego nadzorem odbywał się sprawdzian wiedzy zawodowej, ogłasza przerwę na ich sprawdzenie.
7. 
Sprawdzenia testów zawodowych i zadań sytuacyjnych dokonują członkowie Komisji, a w uzasadnionych wypadkach - wyznaczeni przez przewodniczącego Komisji lub, w jego zastępstwie, członka Komisji - pracownicy właściwego departamentu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pod nadzorem co najmniej jednego członka Komisji.
1. 
Po przeprowadzeniu konkursu Komisja ustala wynik konkursu w formie uchwały.
2. 
O kolejności miejsca zajętego w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika w obu częściach konkursu.
3. 
Jeżeli konkurs nie wyłoni przynajmniej jednego kandydata, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza konkurs ponownie w terminie 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego konkursu.
Przewodniczący Komisji przekazuje do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wynik konkursu w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały o wyniku konkursu.
O wyniku konkursu przewodniczący Komisji zawiadamia pisemnie uczestników konkursu w terminie 7 dni od daty akceptacji.
W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia uczestnik konkursu ma prawo wglądu do dokumentacji konkursowej dotyczącej jego osoby.
1. 
Uczestnik konkursu może złożyć odwołanie od wyniku konkursu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3. 
W wypadku uznania odwołania minister właściwy do spraw finansów publicznych przywraca odwołującemu się prawa kandydata na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs, lub koryguje kolejność miejsc zajętych przez kandydatów.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może unieważnić konkurs, jeżeli stwierdzi, że konkurs został przeprowadzony niezgodnie z przepisami rozporządzenia.
5. 
W przypadku unieważnienia konkursu stosuje się odpowiednio § 15 ust. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.