Tryb postępowania przy zwalnianiu notarjuszów trwale niezdolnych do służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.103.803

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 1933 r.
o trybie postępowania przy zwalnianiu notarjuszów trwale niezdolnych do służby.

Na podstawie art. 12 § 2 prawa o notarjacie z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 609) zarządzam co następuje:
Postępowanie w sprawie zwolnienia notarjusza ze stanowiska z powodu ułomności cielesnej albo z powodu upadku sił fizycznych lub umysłowych wszczyna prezes sądu apelacyjnego na wniosek prezesa właściwego sądu okręgowego lub rady notarjalnej, albo z inicjatywy własnej.
Wniosek o wszczęcie postępowania oraz postanowienie prezesa sądu apelacyjnego, wszczynające postępowanie, powinny zawierać uzasadnienie, wyjaśniające okoliczności, z powodu których notarjusza należy zwolnić ze stanowiska.

O wszczęciu postępowania należy zawiadomić Ministra Sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu okręgowego i radę notarjalną, a odpis postanowienia doręczyć interesowanemi notarjuszowi.

Prezes sądu apelacyjnego wyznacza do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego jednego z sędziów sądu apelacyjnego lub właściwego sądu okręgowego.

Postępowanie przygotowawcze ma na celu stwierdzenie, czy zachodzą warunki do zwolnienia notarjusza, określone w art. 12 § 1 pkt. 2) prawa o notarjacie.

Jeżeli powodem uznania notarjusza za niezdolnego do służby jest upadek sił umysłowych, należy przed rozpoczęciem postępowania przygotowawczego wyznaczyć interesowanemu notarjuszowi obrońcę z urzędu aż do czasu ustanowienia przezeń obrońcy z wyboru.

Obrońcą może być notarjusz lub adwokat.

Do stwierdzenia trwałej niezdolności do służby z powodu ułomności cielesnej albo upadku sił fizycznych lub umysłowych należy powołać wojewódzką komisję lekarską pierwszej instancji, a gdy orzeczenie jej nie jest jednomyślne lub budzi wątpliwości - wojewódzką komisję lekarską drugiej instancji (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 302).
Sędzia, prowadzący postępowanie przygotowawcze, wzywa notarjusza do stawienia się przed komisję lekarską celem poddania się badaniu.

Jeżeli notarjusz nie stawi się na wezwanie bez przyczyny usprawiedliwiającej, sędzia zawiadomi o tem prezesa sądu apelacyjnego celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Jeżeli postępowanie przygotowawcze nie stwierdziło warunków zwolnienia ze stanowiska, prezes sądu apelacyjnego umarza postępowanie oraz zawiadamia o tem Ministra Sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu okręgowego i radę notarjalną, tudzież doręcza odpis postanowienia o umorzeniu postępowania interesowanemu notarjuszowi.
W razie stwierdzenia warunków do zwolnienia notarjusza, prezes zarządza przedstawienie wyników postępowania przygotowawczego notarjuszowi lub jego obrońcy, pozostawiając zarazem notarjuszowi termin dwutygodniowy do złożenia podania o zrzeczeniu się stanowiska.
Jeżeli notarjusz nie złoży w terminie podania o zrzeczeniu się stanowiska, prezes sądu apelacyjnego prześle akta postępowania wraz ze swą opinją Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.