Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.40.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 14 lipca 1951 r.
w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do wieczorowych szkół inżynierskich na rok szkolny 1951/52.

Na podstawie art. 79 ust. 2, art. 81, 83 i 85 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
§  1. Dobór kandydatów na studia w wieczorowych szkołach inżynierskich powinien:
a) udostępnić najlepszym pracownikom przemysłu, racjonalizatorom, przodownikom pracy, majstrom i technikom wyróżniającym się w pracy zawodowej i społecznej wyższe studia techniczne w zakresie ich specjalności,
b) służyć zabezpieczeniu wychowania ludowej inteligencji technicznej, potrzebnej dla wykonania planu 6-letniego.
§  2. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów w wieczorowych szkołach inżynierskich jest:
a) skierowanie przez uspołeczniony zakład pracy,
b) odbycie przez kandydata, posiadającego wykształcenie w zakresie liceum technicznego lub przygotowanie równoważne, 2-letniej praktyki zawodowej na stanowisku technika lub odpowiedzialnego pracownika w produkcji, bądź też odbycie przez kandydata, posiadającego wykształcenie w zakresie szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego lub inne przygotowanie równoważne, 3-leniej praktyki zawodowej na tych stanowiskach,
c) złożenie z wynikiem pomyślnym egzaminu wstępnego.
§  3.
1. Egzamin wstępny obejmuje:
1) egzamin pisemny z matematyki i fizyki,
2) egzamin ustny z chemii, a dla kandydatów na wydział chemiczny także egzamin pisemny z tego przedmiotu,
3) egzamin ustny z nauki o Polsce i świecie współczesnym.
2. Egzaminy wstępne odbędą się w okresie od dnia 1 września do dnia 8 września 1951 r.
§  4. W postępowaniu przy przyjmowaniu kandydatów do wieczorowych szkół inżynierskich biorą udział wydziałowe komisje dla doboru kandydatów, w szkołach zaś składających się z więcej niż jednego wydziału - również komisje uczelniane do spraw rekrutacji.
§  5.
1. W skład wydziałowej komisji dla doboru kandydatów wchodzą:
1) dziekan, a w szkołach jednowydziałowych - rektor, jako przewodniczący, oraz jako członkowie:
2) delegat Ministra Szkół Wyższych i Nauki,
3) przedstawiciel ministra zainteresowanego zakresem studiów danego wydziału lub szkoły, wyznaczony w porozumieniu z Ministrem Szkół Wyższych i Nauki,
4) przedstawiciel okręgowej rady związków zawodowych lub powiatowej rady związków zawodowych,
5) przedstawiciel zarządu wojewódzkiego lub powiatowego Związku Młodzieży Polskiej, który pełni równocześnie funkcje sekretarza komisji.
2. Przedstawiciela, wymienionego w ust. 1 pkt 4, powołuje Minister Szkół Wyższych i Nauki na wniosek właściwej rady, przedstawiciela zaś wymienionego w ust. 1 pkt 5 - na wniosek Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej.
3. W razie potrzeby mogą być powołani zastępcy członków komisji w trybie przewidzianym dla powołania członków komisji.
§  6.
1. Wydziałowa komisja dla doboru kandydatów dokonuje doboru kandydatów na podstawie oceny wyników egzaminu wstępnego i kwalifikacji osobistych kandydata.
2. W szkołach, w których nie została powołana komisja uczelniana do spraw rekrutacji, do zakresu działania wydziałowej komisji dla doboru kandydatów należą ponadto czynności wymienione w § 8 pkt 1 i 2.
§  7.
1. W szkołach posiadających więcej niż jeden wydział Minister Szkół Wyższych i Nauki powołuje komisję uczelnianą do spraw rekrutacji w składzie następującym:
1) rektor jako przewodniczący oraz jako członkowie:
2) delegat Ministra Szkół Wyższych i Nauki,
3) przedstawiciel ministra zainteresowanego zakresem studiów danej szkoły.
2. W obradach w sprawie dopuszczenia kandydatów do egzaminu wstępnego bierze również udział dziekan właściwego wydziału.
§  8. Do zadań komisji uczelnianej do spraw rekrutacji należy:
1) utrzymywanie ścisłego kontaktu z kierownictwem zainteresowanych zakładów pracy celem zapewnienia ustalonej planem Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki liczby odpowiednich kandydatów,
2) decydowanie o dopuszczeniu kandydata do egzaminu wstępnego lub na odpowiedni kurs przygotowawczy zależnie od stopnia przygotowania kandydata,
3) koordynacja i kontrola prac wydziałowych komisji dla doboru kandydatów,
4) zatwierdzanie listy kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów przez wydziałowe komisje dla doboru kandydatów.
§  9. Komisje uczelniane do spraw rekrutacji i wydziałowe komisje dla doboru kandydatów wykonują swoje czynności w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 października 1951 r.
§  10. Szczegółowy tryb postępowania komisji wymienionych w § 4 ustali regulamin.
§  11. Za całokształt prac związanych z doborem kandydatów odpowiedzialny jest rektor.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.