Tryb postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.66.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lipca 1993 r.
w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody bankowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) zarządza się, co następuje:
Organami podatkowymi dokonującymi zmian w zobowiązaniach podatkowych są:
1)
w zakresie podatków stanowiących dochody gmin - organy gminy,
2)
w zakresie podatków stanowiących dochody budżetu państwa - urzędy skarbowe.
W przypadku zobowiązań, których płatność zgodnie z postanowieniami zawartej ugody bankowej zostaje odroczona lub rozłożona na raty, organy podatkowe odraczają lub rozkładają spłatę należności na raty, zgodnie z postanowieniami ugody, kolejnymi decyzjami obejmującymi okresy nie dłuższe niż 1 rok, aż do upływu okresu wynikającego z zawartej ugody bankowej. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o uprawomocnieniu się ugody bankowej organy podatkowe wydają pierwszą decyzję o odroczeniu lub rozłożeniu płatności zobowiązań na raty.
W przypadku zobowiązań lub części zobowiązań, które zgodnie z postanowieniami ugody zostają umorzone, organy podatkowe wydają decyzję o umorzeniu w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia przez bank zawiadomienia o zakończeniu postępowania ugodowego, z zastrzeżeniem § 4.
W przypadku gdy postępowanie ugodowe nie zostało zakończone w ciągu trzech lat od dnia uprawomocnienia się ugody i w tym czasie nie nastąpiło rozwiązanie ugody przez sąd, organy podatkowe wydają decyzję o umorzeniu, o którym mowa w § 3, nie później jednak niż 30 dnia po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się ugody.
W przypadku gdy ugoda przewiduje zamianę wierzytelności Skarbu Państwa na akcje (udziały) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek, w których Skarb Państwa posiada ponad 50% akcji (udziałów), organ podatkowy w ciągu 30 dni od daty podjęcia decyzji przez Ministra Przekształceń Własnościowych podejmuje decyzję o umorzeniu zobowiązań podatkowych, które podlegałyby zamianie, przy czym akcje w wartości przysługującej Skarbowi Państwa, zgodnie z postanowieniami ugody, zostają wyłączone z zamiany i pozostają w posiadaniu organu założycielskiego.
Do czasu wydania decyzji o zmianie zobowiązań podatkowych dłużnika, o których mowa w § 2, 3 i 5, organ podatkowy nie dokonuje poboru tych zobowiązań, chyba że nastąpi rozwiązanie ugody przez sąd.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1994 r. (Dz.U.94.45.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 1994 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 1994 r. (Dz.U.94.45.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 1994 r.