Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.294.1738

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb oraz warunki:
a) nabywania i wchodzenia w posiadanie,
b) przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych,
2) sposoby niszczenia

- środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych przez jednostki i podmioty, o których mowa w art. 24 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwane dalej "jednostkami lub podmiotami".

§  2.
1. Jednostki lub podmioty nabywają odpłatnie środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty oraz prekursory kategorii 1 w hurtowni farmaceutycznej, na podstawie zapotrzebowania zawierającego:
1) nazwę i adres jednostki lub podmiotu;
2) nazwę międzynarodową lub nazwę chemiczną oraz, jeżeli takie istnieją, nazwę handlową, postać farmaceutyczną, dawkę, a w przypadku gdy to konieczne, również referencyjny numer upoważnienia i kod nomenklatury scalonej;
3) zamawianą ilość;
4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru;
5) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki lub podmiotu albo osoby przez niego upoważnionej.
2. Jednostki lub podmioty mogą nieodpłatnie wchodzić w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, przez przyjęcie:
1) od innych jednostek organizacyjnych administracji rządowej lub szkół wyższych;
2) od innych podmiotów niż wymienione w pkt 1;
3) w sytuacji orzeczenia przez sąd ich przepadku.
3. Wejście w posiadanie, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego:
1) nazwę i adres siedziby przekazującego;
2) nazwę i adres siedziby odbierającego;
3) datę wydania i oznaczenie wyroku sądu orzekającego o przepadku, jeżeli wejście w posiadanie nastąpiło w związku z wyrokiem sądu orzekającym przepadek;
4) nazwę międzynarodową lub nazwę chemiczną oraz, jeżeli takie istnieją, nazwę handlową, postać farmaceutyczną, dawkę i ilość;
5) datę sporządzenia protokołu;
6) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru.
4. Kopia protokołu, o którym mowa w ust. 3, jest przekazywana do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na siedzibę jednostki lub podmiotu.
§  3. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze są przechowywane przez jednostki lub podmioty w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą lub zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach, lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.
§  4.
1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze używane do celów szkoleniowych, wykorzystywane podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w ramach wykonywania badań w celu potwierdzenia popełnienia przestępstwa podlegają ewidencji.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:
1) na stronie tytułowej - nazwę i adres siedziby jednostki lub podmiotu;
2) na kolejno ponumerowanych stronach - odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:
a) w odniesieniu do przychodu:
liczbę porządkową,
datę przyjęcia,
źródło pochodzenia,
oznaczenie dokumentu przychodu,
ilość przyjętą wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
b) w odniesieniu do rozchodu:
liczbę porządkową,
datę pobrania,
ilość pobraną wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej,
c) saldo po przyjęciu lub pobraniu,
d) ewentualne uwagi.
3. Książkę kontroli przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w postaci elektronicznej. Sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej określają przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).
5. O fakcie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
6. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej należy zachować zakres danych zgodny z układem książki kontroli, o której mowa w ust. 2, z wyłączeniem podpisu osoby pobierającej.
7. W przypadku prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, ewidencję obejmującą dany rok kalendarzowy przechowuje się na informatycznym nośniku danych, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
§  5. Jednostki i podmioty niszczą środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1 oraz środki zastępcze w oparciu o procedury zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub przekazują je do zniszczenia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.3)).
§  6.
1. Zniszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych powinno powodować całkowitą i nieodwracalną utratę ich pierwotnych właściwości użytkowych oraz doprowadzić je do stanu niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska na skutek poddania ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych.
2. Z przeprowadzonego zniszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych jednostki lub podmioty, lub przedsiębiorcy, o których mowa w § 5, sporządzają protokół.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zawiera następujące informacje:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, o którym mowa w § 5, i miejsca przeprowadzenia zniszczenia;
2) datę dostarczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych do miejsca przeprowadzenia zniszczenia;
3) datę przeprowadzenia zniszczenia;
4) ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych przeznaczonych do zniszczenia;
5) przebieg procedury zniszczenia;
6) datę sporządzenia protokołu;
7) imiona, nazwiska, stanowiska służbowe oraz podpisy osób dokonujących zniszczenia.
4. W przypadku gdy zniszczenia dokonuje jednostka lub podmiot protokół, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z czego:
1) jeden egzemplarz zachowuje jednostka lub podmiot;
2) jeden egzemplarz jednostka lub podmiot przekazują do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na siedzibę jednostki lub podmiotu.
5. W przypadku gdy zniszczenia dokonuje przedsiębiorca, o którym mowa w § 5, protokół, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z czego:
1) jeden egzemplarz zachowuje przedsiębiorca, o którym mowa w § 5;
2) jeden egzemplarz zachowuje jednostka lub podmiot;
3) jeden egzemplarz jednostka lub podmiot przekazują do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na siedzibę jednostki lub podmiotu.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, poz. 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze (Dz. U. Nr 21, poz. 176), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, poz. 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431).