[Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] - Art. 9r. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9r. - [Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9r.  [Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]
1. 
Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rozpatruje się w terminie 21 dni, a skargę do sądu administracyjnego - w terminie 60 dni, licząc od dnia wpłynięcia odwołania do właściwego organu lub skargi do sądu.
2. 
W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka linii kolejowej, nieruchomości lub działki.