Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1043 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  77a.  [Końcowa data obowiązywania przepisów o szczególnych zasadach i warunkach przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych]

Przepisy rozdziału 2b tracą moc z dniem 31 grudnia 2030 r.