Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.710 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  36e.  [Opłaty za dostęp do obiektu]
1.  Operator określa wysokość opłat, które pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu.
2.  134  Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekraczać kosztów udostępniania obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk, rozumiany jako stopa zwrotu z własnego kapitału uwzględniająca ewentualne ryzyko ponoszone przez operatora, nie większy niż 10% w skali roku.
3.  135  (uchylony).
134 Art. 36e ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.462) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 kwietnia 2020 r.
135 Art. 36e ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.462) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 kwietnia 2020 r.