Art. 25ta. - [Delegacja ustawowa] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1786 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r.
Art.  25ta.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei Unii:
1)
zasadnicze wymagania systemu kolei;
2)
warunki przeprowadzania weryfikacji WE podsystemu;
3)
procedury oceny zgodności podsystemów z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, w tym moduły oceny zgodności, oraz wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania, w celu sprawdzenia zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową;
4)
zakres dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu.
2. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się:
1)
obowiązujące TSI;
2)
konieczność zapewnienia jednostce notyfikowanej wszelkich informacji, które są niezbędne do właściwego przeprowadzenia weryfikacji WE podsystemu;
3)
wymagania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego ruchu pojazdów kolejowych w systemie kolei Unii;
4)
konieczność przeprowadzenia procedur oceny zgodności podsystemów w oparciu o moduły oceny zgodności;
5)
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy;
6)
konieczność zapewnienia spójności dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu.