Art. 25s. - [Publikacja informacji o działalności jednostek notyfikowanych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1786 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r.
Art.  25s.  [Publikacja informacji o działalności jednostek notyfikowanych]
1. 
Jednostki notyfikowane dokonujące oceny zgodności składników interoperacyjności i podsystemów są obowiązane do przekazywania informacji, wraz z uzasadnieniem, o zawieszonych lub cofniętych certyfikatach zgodności Prezesowi UTK, a także innym jednostkom notyfikowanym.
2. 
Jednostki notyfikowane są obowiązane do publikowania na swoich stronach internetowych, corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału:
1)
wykazu wniosków o dokonanie:
a)
weryfikacji WE podsystemu oraz o dokonanie pośredniej weryfikacji WE podsystemu,
b)
oceny WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności;
2)
informacji o wydanych:
a)
certyfikatach weryfikacji WE podsystemu i przypadkach odmowy ich wydania,
b)
pośrednich potwierdzeniach weryfikacji i przypadkach odmowy ich wydania,
c)
certyfikatach WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności i przypadkach odmowy ich wydania.