[Wprowadzanie odstępstw od stosowania wymagań dotyczących personelu kolejowego] - Art. 22h. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 22h. - [Wprowadzanie odstępstw od stosowania wymagań dotyczących personelu kolejowego] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  22h.  [Wprowadzanie odstępstw od stosowania wymagań dotyczących personelu kolejowego]
1. 
Prezes UTK z urzędu, w przypadku pilnych, nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, w drodze decyzji administracyjnej, może czasowo ustalić odstępstwa od wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1, 4-7, 9-11 i pkt 12 lit. a oraz b oraz ust. 13, art. 22b ust. 21 pkt 1-4 i ust. 22 pkt 3 i art. 22d ust. 3 oraz określić ich warunki.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku postępowania wyłącznie w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
3. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowej wykonalności.