[Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru] - Art. 22ac. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 22ac. - [Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  22ac.  [Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru]
1. 
Prezes UTK wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy:
1)
przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 22a ust. 8 pkt 3, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez Prezesa UTK terminie;
3)
stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania przez przedsiębiorcę.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.