[Powołanie i odwołanie Rzecznika] - Art. 16d. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 16d. - [Powołanie i odwołanie Rzecznika] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  16d.  [Powołanie i odwołanie Rzecznika]
1. 
Rzecznika powołuje Prezes UTK na pięcioletnią kadencję spośród osób, które:
1)
korzystają z pełni praw publicznych;
2)
nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec nich zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
3)
posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
4)
znają co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej;
5)
cieszą się nieposzlakowaną opinią;
6)
nie są członkami partii politycznych.
2. 
Obsługę organizacyjną Rzecznika zapewnia Urząd Transportu Kolejowego.
3. 
Rzecznik nie może:
1)
być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych podmiotów, o których mowa w art. 16a;
2)
być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w podmiotach, o których mowa w art. 16a, które mogłyby wywoływać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność;
3)
posiadać w podmiotach, o których mowa w art. 16a, więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdym z tych podmiotów.
4. 
Prezes UTK odwołuje Rzecznika przed upływem kadencji, na którą został powołany, w przypadku:
1)
rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu swojej funkcji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
3)
utraty kwalifikacji albo niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1 i 3;
4)
złożenia rezygnacji.
5. 
Po upływie kadencji Rzecznik pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.