[Kadencja i odwołanie Prezesa UTK] - Art. 11b. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 11b. - [Kadencja i odwołanie Prezesa UTK] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  11b.  [Kadencja i odwołanie Prezesa UTK]
1. 
Kadencja Prezesa UTK trwa 5 lat od dnia powołania.
2. 
Procedurę naboru na stanowisko Prezesa UTK na kolejną kadencję przeprowadza się nie później niż 60 dni przed zakończeniem obowiązującej kadencji.
3. 
Po upływie kadencji Prezes UTK pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.
4. 
Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa UTK w przypadku:
1)
ujawnienia, że nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 11 ust. 2;
2)
orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
3)
choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
4)
zaistnienia okoliczności, które wpływają na niezależne sprawowanie funkcji;
5)
złożenia rezygnacji.
5. 
Informację o odwołaniu Prezesa UTK wskazującą powody odwołania podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6. 
W razie śmierci lub odwołania Prezesa UTK, do czasu powołania jego następcy, funkcję Prezesa UTK pełni wiceprezes UTK wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.
7. 
Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesa UTK na wniosek Prezesa UTK.
8. 
W okresie roku od dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa UTK lub wiceprezesa UTK odpowiedzialnego za regulację transportu kolejowego osoba ta nie może sprawować żadnej funkcji, w tym świadczyć pracy lub usług na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w podmiotach podlegających regulacji na podstawie przepisów ustawy.