Art. 197. - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Rzym.1957.03.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.90.864/3

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2016 r.
Artykuł  197

Do celów niniejszego Traktatu:

1.
"Specjalne materiały rozszczepialne" oznaczają pluton -239, uran -233, uran wzbogacony uranem -235 lub uranem -233 oraz wszelkie substancje zawierające dowolne z powyższych izotopów, jak również inne materiały rozszczepialne określone przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przy czym termin "specjalne materiały rozszczepialne" nie obejmuje materiałów wyjściowych.
2.
"Uran wzbogacony uranem -235 lub uranem -233" oznacza uran zawierający uran -235 lub uran -233 albo oba te izotopy w takiej ilości, w której stosunek ich sumy do izotopu 238 będzie większy od stosunku izotopu 235 do izotopu 238 występującego w przyrodzie.
3.
"Materiały wyjściowe" oznaczają uran zawierający zestaw izotopów występujących w przyrodzie, uran z zawartością uranu -235 mniejszą niż zwykła oraz tor, każdy z nich w formie metalu, stopu, chemicznego związku albo koncentratu oraz wszelkie inne substancje zawierające dowolny z powyższych składników o stężeniu określonym przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.
4.
"Rudy" oznaczają wszelkie rudy zawierające substancje, z których można uzyskać materiały wyjściowe zdefiniowane powyżej w odpowiednim procesie chemicznym lub fizycznym, o średnim stężeniu określonym przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.