Art. 10. - Traktat Północnoatlantycki. Waszyngton.1949.04.04. - Dz.U.2000.87.970 - OpenLEX

Art. 10. - Traktat Północnoatlantycki. Waszyngton.1949.04.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.87.970

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 1999 r.
Artykuł  10

Strony mogą, za jednomyślną zgodą, zaprosić do przystąpienia do niniejszego traktatu każde inne państwo europejskie, które jest w stanie realizować zasady niniejszego traktatu i wnosić wkład do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Każde państwo zaproszone w ten sposób może stać się stroną traktatu, składając Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument przystąpienia. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomi każdą ze Stron o złożeniu każdego takiego dokumentu przystąpienia.