Terminy zgłoszenia niektórych urządzeń technicznych do rejestracji i odbioru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.10.63

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 1964 r.
w sprawie terminów zgłoszenia niektórych urządzeń technicznych do rejestracji i odbioru technicznego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz.. 31) zarządza się, co następuje:
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz. 31), których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 9 maja 1961 r. i które są użytkowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia, a nie zostały zgłoszone do rejestracji i odbioru technicznego - podlegają zgłoszeniu do rejestracji i odbioru technicznego w terminach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
1.
Urządzenia techniczne zbudowane w okresie od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia 9 maja 1961 r. podlegają zgłoszeniu właściwym organom dozoru technicznego do rejestracji i odbioru w terminie do dnia 31 grudnia 1965 r.
2.
Urządzenia techniczne zbudowane w okresie od dnia 1 stycznia 1957 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. podlegają zgłoszeniu właściwym organom dozoru technicznego do rejestracji i odbioru w terminie do dnia 31 grudnia 1966 r.
3.
Urządzenia techniczne zbudowane przed dniem 1 stycznia 1957 r. oraz urządzenia techniczne, których rok budowy nie jest znany, podlegają zgłoszeniu właściwym organom dozoru technicznego do rejestracji i odbioru w terminie do dnia 31 grudnia 1967 r.
Minister Górnictwa i Energetyki może na uzasadniony wniosek właściwego ministra odroczyć na czas do jednego roku termin zgłoszenia do rejestracji i odbioru technicznego określonych urządzeń technicznych.
Zgłoszenie urządzeń technicznych do rejestracji i odbioru technicznego odbywa się w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.