Rozdział 4 - Nadzór nad radami narodowymi i ich organami. - Terenowe organy jednolitej władzy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.14.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

Rozdział  4.

Nadzór nad radami narodowymi i ich organami.

Zwierzchni nadzór nad radami narodowymi sprawuje Rada Państwa.

W zakresie zwierzchniego nadzoru nad radami narodowymi Rada Państwa:

1)
zarządza wybory do rad narodowych,
2)
rozpatruje sprawozdania wojewódzkich rad narodowych,
3)
udziela radom narodowym wytycznych i instrukcji,
4)
nadaje kierunek działalności radom narodowym w dziedzinie kontroli społecznej,
5)
rozpatruje sprawy, związane z funkcjonowaniem rad narodowych i ich organów,
6)
decyduje w innych przypadkach, przewidzianych w niniejszej ustawie.

Rada Państwa może rozwiązać radę narodową i zarządzić nowe wybory, jeżeli rada narodowa swoją działalnością narusza przepisy prawa lub zasadniczą linię polityki Państwa albo nie wykonuje swoich zadań.

Rada Państwa może uchylić uchwałę rady narodowej lub jej prezydium, jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub niezgodna z zasadniczą linią polityki Państwa.

Rada narodowa wyższego stopnia może uchylić uchwałę rady narodowej niższego stopnia lub jej prezydium z przyczyn, przewidzianych w art. 28.

1.
Prezydium rady narodowej wyższego stopnia może zawiesić wykonanie uchwały rady narodowej niższego stopnia i przedstawić sprawę do rozstrzygnięcia na najbliższym posiedzeniu swojej rady narodowej.
2.
Rada Ministrów może zawiesić wykonanie uchwały wojewódzkiej rady narodowej i przedłożyć sprawę do rozstrzygnięcia Radzie Państwa.
1.
Prezydium rady narodowej wyższego stopnia może uchylić uchwałę prezydium rady narodowej niższego stopnia z przyczyn, przewidzianych w art. 28.
2.
Rada Ministrów może z tych samych przyczyn uchylić uchwałę prezydium wojewódzkiej rady narodowej.